ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กุยด้วง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายซอน ผัดตัน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรเดช คุณา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง สมผัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ/ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม กันทะเสนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ผัดตัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ กันทะเสนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เกา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สายหมอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสูนย์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ อ้ายน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย หลวงอ้าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :