กลุ่มสายชั้น MEP.

นางณัฏฐิวรรณ อำพันธ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น MEP.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุรางค์ วิภาทิวาภรณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนิภารัตน์ ศรีสม
ครูชำนาญการ

Mr.Paul Graeme Hesling
ครูอัตราจ้าง::ครูประจำชั้น ป.3 MEP

Mr.Rich Michael Bayola
ครูอัตราจ้าง::ครูประจำชั้น ป.2 MEP

Ms. Shybelle Grace Tero Flores
ครูจ้างสอน MEP.2

นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
ครูชำนาญการ

นางจันทร์ฉาย พรมใจ
ครูชำนาญการ ป.2 MEP.