ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางมงคล สันชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางสาวโสภา ปุกไชยโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศุภลักษณ์ สิทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริกร สายพริ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางโยษิตา วินันท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธัญพร ก่ออรุโณทัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2