ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางโยษิตา วินันท์
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.3/1
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางสาวโสภา ปุกไชยโย
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศุภลักษณ์ สิทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริกร สายพริ้ง
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจันทร์ฉาย พรมวงศ์
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมงคล สันชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0