กลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นายมงคล สันชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.1 - 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวโสภา ปุกไชยโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศุภลักษณ์ สิทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริกร สายพริ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางโยษิตา วินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธัญพร ก่ออรุโณทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2