ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางโยษิตา วินันท์
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.3/1
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

นางสาวโสภา ปุกไชยโย
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสุรางค์ วิภาทิวาภรณ์
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.1 ห้อง MEP

Mr.Paul Graeme Hesling
ครูอัตราจ้าง::ครูประจำชั้น ป.1 MEP

นางศุภลักษณ์ สิทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.2/1

นายอุดมศักดิ์ อินทะมาตย์
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น ป.2/1

นางณัฏฐิวรรณ อำพันธ์ศรี
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวศิริกร สายพริ้ง
ครูอัตราจ้าง / ครูประจำชั้น ป.1/2

นางจันทร์ฉาย พรมวงศ์
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวนิภารัตน์ ศรีสม
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.3/2

นายธนภัทร วินันท์
ครู คศ.2 : : ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
ครู คศ.1

Mr.Rich Michael Bayola

Ms. Shybelle Grace Tero Flores

นางมงคล สันชัย
ครู คศ.2