ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน

วรรณภัส สภาวจิตร
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

นางสาวอภิญญา ใจสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจันจิรา วิชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

จันทร วิชัยชมภู
พนักงานขับรถ

ชัยวัฒน์ ฝั้นเมือง
พนักงานขับรถ

ประวิทย์ ชัยชนะ
นักการ

นายจักรพันธ์ สุภาแก้ว
นักการ

นายปรัชญา ศรีคำมูล

นางสาวสิริธัญญา สิริมูล