กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวอภิญญา ใจสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 099-3698799

นางสาวจันจิรา วิชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

นายชัยวัฒน์ ฝั้นเมือง
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 081-9610430
อีเมล์ : wat_beer1969@hotmail.com

นายประวิทย์ ชัยชนะ
นักการ

นายปรัชญา ศรีคำมูล
เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาวสิริธัญญา สิริมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้