ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน

นางวรรณภัส สภาวจิตร
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

นางสาวอภิญญา ใจสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจันจิรา วิชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

นายชัยวัฒน์ ฝั้นเมือง
พนักงานขับรถ

นายประวิทย์ ชัยชนะ
นักการ

นายจักรพันธ์ สุภาแก้ว
นักการ

นายปรัชญา ศรีคำมูล
เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาวสิริธัญญา สิริมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้