ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวอภิญญา ใจสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจันจิรา วิชัยชมภู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

นายชัยวัฒน์ ฝั้นเมือง
พนักงานขับรถ

นายประวิทย์ ชัยชนะ
นักการ

นายปรัชญา ศรีคำมูล
เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาวสิริธัญญา สิริมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้