ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

ดร.ภัทร์วรัญญา บุญหิรัญเศรษฐ์
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น ป.4/1
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

สุจิรา จิรจรัสตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น ป.4/2

วิริยะ ธนะวงศ์
ครู ค.ศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/1

ธัญพร ก่ออรุโณทัย
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/2

นายวรรณกร ก่ออรุโณทัย
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/2

จันทร์จิรา สมผัด
ครุ คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.6/2

นายณรงค์ศักดิ์ สมผัด
ครู คศ.1

นายธนภัทร วินันท์
ครู คศ.2 : : ครูประจำชั้น ป4/1