ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

สุจิรา จิรจรัสตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

สุภาพรรณ คำไทย
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น ป.4/1

นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น ป.4/2

วิริยะ ธนะวงศ์
ครู ค.ศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/1

ธัญพร ก่ออรุโณทัย
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/2

นายวรรณกร ก่ออรุโณทัย
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.5/2

จันทร์จิรา สมผัด
ครุ คศ.1 :: ครูประจำชั้น ป.6/2