ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

ดร.ภัทร์วรัญญา บุญหิรัญเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

นายธนภัทร วินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายณรงค์ศักดิ์ สมผัด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิริยะ ธนะวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรรณกร ก่ออรุโณทัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางจันทร์จิรา สมผัด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุจิรา จิรจรัสตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภัชยา วัชรวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2