กลุ่มสายชั้น ป.4 - 6

ดร.ภัทร์วรัญญา บุญหิรัญเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้น ป.4 - 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายณรงค์ศักดิ์ สมผัด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิริยะ ธนะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 084-1724884
อีเมล์ : viriya_2523@hotmail.com

นายวรรณกร ก่ออรุโณทัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางจันทร์จิรา สมผัด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุจิรา จิรจรัสตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 081-0336926
อีเมล์ : krunok_11@hotmail.com

นางสรารินทร์ ศิริวัชรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2