กลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 089-6379278
อีเมล์ : sumalee_kukkuk@hotmail.com

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 088-4161566
อีเมล์ : sasin1111@hotmail.com