ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครู คศ. :: ครูประจำชั้น อ.2/2

ชญานิน อ้นเกษ
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/2

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครู :: ครูประจำชั้น อ.1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.1/2

สร้อยสุวรรณ มูลอ้าย
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสุภัชยา วัชวงษ์
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.2/1

อำพร บุญแก้ว
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวรำไพพรรณ ใสสม
ครูอัตราจ้าง::ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สิงห์ไชย