ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครู คศ.1

ชญานิน อ้นเกษ
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น อ.1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

อำพร บุญแก้ว
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสมใจ สุภา
ผู้ช่วยครู: ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายอุดมศักดิ์ อินทะมาตย์
ครูอัตราจ้าง :: อนุบาล 2