ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1