ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นอนุบาล

ชญานิน อ้นเกษ
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/2
หัวหน้ากลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครู :: ครูประจำชั้น อ.1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.1/2

สร้อยสุวรรณ มูลอ้าย
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.1/2

จีราวรรณ สภาวจิตร
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครู คศ. :: ครูประจำชั้น อ.2/2

อำพร บุญแก้ว
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวรำไพพรรณ ใสสม
ครูอัตราจ้าง::ครูประจำชั้น อ.3/1