ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้นอนุบาล

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ครู คศ.1

ชญานิน อ้นเกษ
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/2

นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี
ครู คศ.1 :: ครูประจำชั้น อ.1/1

สุมาลี อุทาโย
ครูอัตราจ้าง :: ครูประจำชั้น อ.1/2

อำพร บุญแก้ว
ครูพี่เลี้ยง :: ครูประจำชั้น อ.2/2

ศศินกานต์ คำมาลา
ครู คศ.2 :: ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวสมใจ สุภา
ผู้ช่วยครู: ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒

นายอุดมศักดิ์ อินทะมาตย์
ครูอัตราจ้าง :: อนุบาล 2