กองการศึกษา

นายเดมิตร จับจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา