ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายชั้น ป.1 - 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0866587981
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
316 ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล