ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ 2560 (อ่าน 129) 11 ส.ค. 60
ม.3 เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการศึกษาต่อในสายอาชีพ (อ่าน 151) 11 ส.ค. 60
อบรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (อ่าน 121) 11 ส.ค. 60
กีฬากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา 60 (อ่าน 148) 11 ส.ค. 60
กิจกรรมศูนย์เศษรฐกิจพอเพียง (อ่าน 304) 07 ต.ค. 59
กิจกรรมกีฬา "ฟ้าขาวเกมส์" (อ่าน 368) 25 ก.ย. 59
อบรมทำสื่อการสอน (อ่าน 282) 25 ก.ย. 59
ต้อนรับ โรงเรียน อบต.ดอยงาม ดูงาน (อ่าน 316) 25 ก.ย. 59
พิธีปิด "หนองสะเรียมเกมส์" (อ่าน 351) 21 ส.ค. 59
พิธีเปิด (อ่าน 356) 21 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 (อ่าน 367) 21 ส.ค. 59
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ PEER อ.เชียงรุ้ง (อ่าน 297) 29 ก.ค. 59
เรียนรู้ ปลูกข้าว (อ่าน 418) 21 ก.ค. 59
โครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 382) 21 ก.ค. 59
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (อ่าน 282) 21 ก.ค. 59
นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม 59 (อ่าน 341) 21 ก.ค. 59
ต้อนรับครูใหม่ (อ่าน 353) 12 ก.ค. 59
รวมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 59 (อ่าน 314) 08 ก.ค. 59
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 295) 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ (อ่าน 428) 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 328) 07 ก.ค. 59
ประกวดโครงงานศิลปะ (อ่าน 324) 07 ก.ค. 59
สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เป็นของเล่น (อ่าน 497) 07 ก.ค. 59
ส่งนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ (อ่าน 280) 07 ก.ค. 59
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ (อ่าน 231) 07 ก.ค. 59
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 229) 07 ก.ค. 59
ประชุมศิษย์เก่า ทบ.1 (อ่าน 387) 14 มี.ค. 59
เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 403) 10 มี.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4/2559 (อ่าน 404) 10 มี.ค. 59
นักเรียนชั้น ป.1-3 ทัศนศึกษา (อ่าน 464) 15 ม.ค. 59
ร่วมกีฬานักเรียนอำเภอสันป่าตอง (อ่าน 499) 14 ม.ค. 59
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 429) 14 ม.ค. 59
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ อ.อัมวรรณ ยาวิชัย 9 ต.ค.58 (อ่าน 555) 11 ต.ค. 58
Welcome to TB.1 School (อ่าน 456) 22 ก.ย. 58