ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายละเอียด นาควิเชษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ปุรารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีไทย นามวงค์พรหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ จันทร์ตารินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายประศาสน์ ไชยวัณณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จันทร์พรหม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิพนธ์ รัตนนิลอมร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ ใจซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565