พระราชบัญญัติการศึกษา
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.97 KB
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิริยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.32 KB
พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๔๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.14 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB