ประเมินวิทยฐานะ
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.46 KB
สรุปเอกสารการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.86 KB
ระเบียบเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะครูเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(ลงวันที่5ม.ค.50)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698.07 KB
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายผู้บริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายบริหารการศึกษา กศน.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายบริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
คู่มือการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายนิเทศการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของทุกตำแหน่ง(ก.ค.ศ.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.93 KB
แบบเสนอขอรับการประเมินในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ.1/1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.73 KB
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานด้านที่1ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ. 1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.19 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิริยฐานะ สายผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.49 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.82 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายการนิเทศการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.25 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิริยฐานะ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ สายผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.27 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ สายบริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.66 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ สายบริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.79 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ สายบริหารการศึกษา กศน.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.54 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ สายนิเทศการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.18 KB