หลักสูตรแกนกลางฯ 51
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.73 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ และตัวชี้วัดแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระภาษาไทย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.15 KB

หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.3 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.25 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.32 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.28 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.26 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.95 KB
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.46 KB