ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
บัญชีจัดชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560  
ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อ.1/1 8 12 20 นางณัฐมนพรรณ  ศิริโชติทวี, นางสุมาลี  อุทาโย  
อ.1/2 9 11 20 น.ส.กนกวรรณ กาญจวงศ์,น.ส.สร้อยสุวรรณ มูลอ้าย  
อ.2/1 14 18 32 นางสุภัชยา วัชวงษ์, น.ส.วาสนา สิงห์ไชย  
อ.2/2 14 17 31 น.ส.ชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล,น.ส.อำพร บุญแก้ว  
อ.3/1 11 13 24 นางศศินกานต์  คำมาลา, น.ส.รำไพพร  ใสสม  
อ.3/2 12 11 23 นางชญานิน  อ้นเกษ, นางสาวสมใจ  สุภา  
รวม 68 82 150    
ป.1 MEP 16 8 22 นางสุรางค์  วิภาทิวาภรณ์,    
ป.1/1 17 16 33 น.ส.ณัชนันท์  ปุกไชยโย  
ป.1/2 17 15 32 น.ส.สิริกร  สายพริ้ง  
ป.2 MEP 8 14 22 น.ส.นิภารัตน์ ศรีสม,Ms.Shybelle Tero Flores  
ป.2/1 10 11 21 นางศุภลักษณ์  สิทธิธรรม,นายอุดมศักดิ์  อินทะมาตย์  
ป.2/2 9 12 21 นางณัฏฐิวรรณ  อำพันธ์ศรี  
ป.3 MEP 10 14 24 น.ส.ภาธีนี รัตนนิลอมร, Mr. Paul Graeme Hesling  
ป.3/1 12 9 21 นางจันทร์ฉาย  พรมใจ  
ป.3/2 13 8 21 นางโยษิตา  วินันท์,  นายประสิทธิ์  วินันท์  
ป.4/1 11 14 25 น.ส.ภัทร์วรัญญา  บุญหิรัญเศรษฐ์  
ป.4/2 12 13 25 นางจันทร์ทิมา คำบอนพิทักษ์,นายณรงค์ศักดิ์ สมผัด  
ป.5/1 14 13 27 น.ส.ธัญพร ก่ออรุโณทัย,นายวรรณกร  ก่ออรุโณทัย  
ป.5/2 9 17 26 น.ส.วิริยะ  ธนะวงค์  
ป.6/1 17 14 31 นางจันทร์จิรา  สมผัด  
ป.6/2 17 13 30 นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล  
รวม 192 191 383    
ม.1/1 20 18 38 น.ส.นาถนภา, นายธนัยวัฒน์  ตาจันทร์อินทร์  
ม.1/2 21 17 38 น.ส.วรินทร์ภรณ์  คำมา, นายสรายุทธ  เจริญสุข  
ม.2/1 16 16 32 น.ส.พรกมล  แสงหงษ์, น.ส.นิโลบล  ปัญญา  
ม.2/2 16 16 32 น.ส.อุบลทิพย์  ป้อมโม, นายปรัชญา  ศรีคำมูล  
ม.3/1 19 14 33 นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์, น.ส.สุจิตรา  สภาวจิตร  
ม.3/2 24 10 34 นางศศิเนตร์  กาละวัง, นายภาณุพงษ์  ปิ่นม่วง  
รวม 116 91 207    
รวมทั้งสิ้น 376 364 740