พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                   . จัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กทุกคนในเขตบริการ  รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและความต้องการของชุมชน

                   . จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

                   . ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                   . ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับชั้นเรียน  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน             

                   . พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

                   6. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

เป้าหมายการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

ด้านปริมาณ

         . การจัดการศึกษาระดับอนุบาล

               ๑.๑ นักเรียนอายุ ๓  ปีในเขตบริการเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทุกคน

               ๑.๒ นักเรียนระดับอนุบาล  ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกคนในวันเปิดภาคเรียน

               .๓ นักเรียนก่อนประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกในวันเปิดภาคเรียน

                ๑.๔ นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทุกคน

         . การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

               .๑ นักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ ในเขตบริการของโรงเรียน เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาจนจบหลักสูตรทุกคน

               2.2 นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับ

ก่อนประถมศึกษาร้อยละ  ๑๐๐

               .๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบทุกวันที่เปิดเรียน

               .๔ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน  ทุกวัน

         . การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

               ๓.๑ นักเรียนในเขตบริการ  ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

               ๓.๒ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน ทุกวัน

               ๓.๓ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือเข้าเรียนฟรีจนจบการศึกษาภาคบังคับ                   

ด้านคุณภาพ

        . ระดับอนุบาล

               ๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์

                     สังคมและสติปัญญา

               ๑.๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน

      . ระดับประถมศึกษา

               ๒.๑ นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทั้งน้ำหนักและส่วนสูง  ร้อยละ  ๙๐

               ๒.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐

               ๒.๓ นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นที่น่าพอใจตามระดับชั้น  ไม่น้อยกว่า  ๙๐

               ๒.๔ นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้

๒.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์  กำหนดเป้าหมายไว้  คือ  นักเรียน

      ทุกระดับชั้น มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับ ร้อยละ ๗๐                   

      . ระดับมัธยมศึกษา

               .๑ นักเรียนมีทักษะความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  ตามเกณฑ์

                      มาตรฐาน  อย่างมีคุณภาพ

               .๒ นักเรียนมีทักษะความรู้ และประสบการณ์ในงานอาชีพพื้นฐาน  สามารถนำไปใช้

                      เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้

               .๓ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐

               ๓.๔ นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นที่น่าพอใจตามระดับชั้น  ไม่น้อยกว่า  ๙๐

๓.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์  กำหนดเป้าหมายไว้  คือ  นักเรียน                                          

      ทุกระดับชั้น มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระในระดับ    ร้อยละ  ๗๐  ของนักเรียน

      ในแต่ละชั้น

ด้านการบริหารและสนับสนุน

               . โรงเรียนมีแผนพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

               . บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ    ครั้ง

. บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการ

    ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

               . มีเป้าหมายในการนิเทศติดตามผลดังนี้

                   ๔.๑ จากเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ภาคเรียนละ    ครั้ง

                   ๔.๒ จากผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับแต่งตั้งโรงเรียน  สัปดาห์ละ    ครั้ง

               . โรงเรียนพัฒนาสวัสดิการของโรงเรียนแก่บุคลากรในโรงเรียน

               . จัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทุกด้าน

               . คณะครูทุกคนจัดทำแผนการสอนด้วยตนเอง   ทุกกลุ่มประสบการณ์

               . ครูทุกคนใช้สื่อที่มีคุณภาพ  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

              . ครูทุกคนมีแฟ้มพัฒนางาน / แฟ้มสะสมงาน

              ๑๐. ครูทุกคนปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

              ๑๑. ครูทุกคนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

                    ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องวิทยาศาสตร์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

             ๑๒. บุคลากรทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ

              13. นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

             ๑๓. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนางานต่าง ๆ  ของโรงเรียน