วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์   มีความรู้  คู่คุณธรรม  เป็นผู้นำวิชาการ  ส่งเสริมกีฬา  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรัชญา        การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต   สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม