ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.04 KB
ข้อมูลนักเรียน
บัญชีจัดชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559  
ชั้น จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อ.1/1 10 20 30 นางณัฐมนพรรณ  ศิริโชติทวี, น.ส.ภัทรากรณ์  ต๋าคำ  
อ.1/2 12 18 30 นางสุมาลี  อุทาโย, น.ส.สร้อยสุวรรณ  มูลอ้าย  
อ.2/1 12 10 22 นางจีราวรรณ  สภาวจิตร  
อ.2/2 10 11 21 น.ส.ชุติกาญจน์  รัตนมณีไพศาล, น.ส.อำพร  บุญแก้ว  
อ.3/1 14 12 26 นางศศินกานต์  คำมาลา, น.ส.รำไพพร  ใสสม  
อ.3/2 14 13 27 นางชญานิน  อ้นเกษ, นางสาวสมใจ  สุภา  
รวม 72 84 156    
ป.1 MEP 8 14 22  นางสุรางค์  วิภาทิวาภรณ์, Mr.Paul Graeme Hesling   
ป.1/1 9 14 23 น.ส.ณัชนันท์  ปุกไชยโย  
ป.1/2 10 13 23 นางอุไรรัตน์  ยิ่งสมัคร, น.ส.สิริกร  สายพริ้ง  
ป.2 MEP 10 15 25 น.ส.นิภารัตน์  ศรีสม, Ms.Shybelle Grace Tero Flores  
ป.2/1 15 6 21 นางศุภลักษณ์  สิทธิธรรม, นายอุดมศักดิ์  อินทะมาตย์  
ป.2/2 12 8 20 นางณัฏฐิวรรณ  อำพันธ์ศรี  
ป.3/1 14 12 26 นางจันทร์ฉาย  พรมใจ  
ป.3/2 12 13 25 นางโยษิตา  วินันท์,  นายประสิทธิ์  วินันท์  
ป.4/1 14 13 27 น.ส.ภัทร์วรัญญา  บุญหิรัญเศรษฐ์  
ป.4/2 10 17 27 นางจันทร์ทิมา  คำบอนพิทักษ์  
ป.5/1 16 14 30 น.ส.ธัญพร  ก่ออรุโณทัย, นายวรรณกร  ก่ออรุโณทัย  
ป.5/2 18 12 30 น.ส.วิริยะ  ธนะวงค์  
ป.6/1 13 17 30 นางจันทร์จิรา  สมผัด  
ป.6/2 16 14 30 นางสุจิรา  จิรจรัสตระกูล  
รวม 177 182 359    
ม.1/1 20 17 37 นางกรรณิกา  เบญจกรรณ์, นางสาวกมลพร แสงหงษ์  
ม.1/2 21 16 37 นางศศิเนตร  กาละวัง, นายสรายุทธ  เจริญสุข  
ม.2/1 20 14 34 น.ส.วรินทร์ภรณ์  คำมา, นายธนัยวัฒน์  ตาจันทร์อินทร์  
ม.2/2 21 10 31 น.ส.อุบลทิพย์  ป้อมโม, น.ส.ปรียาภัทร์  แก้วมูล  
ม.3/1 16 17 33 น.ส.สุจิตรา  สภาวจิตร, นายภาณุพงศ์  ปิ่นม่วง  
ม.3/2 16 19 35 น.ส.นาถนภา  สุวรรณ, น.ส.นิโลบล  ปัญญา  
รวม 114 93 207    
รวมทั้งสิ้น 363 359 722