ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง ได้เริ่มจับจองที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน เมื่อปี พ.. 2477 โดยการนำของนายอำเภอสันป่าตอง นายวัฒนา มุสิกโปดก เป็นผู้ริเริ่ม พร้อมกับศึกษาธิการอำเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมด ตามหลักฐานของที่ราชพัสดุ ลำดับที่ 25 แปลงที่ ชม. 1056 จำนวนเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

ได้เริ่มเข้าถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการศึกษาประชาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2477 ต่อมา ปี .. 2482 ได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและในปีเดียวกันได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารถาวรสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2482 และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

ปี .. 2522 โรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ขอความร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน คณะผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน แบบ .1. 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น 87,690 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2525

ปี พ.. 2526 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 ที่ ซึ่งสามารถจุน้ำได้ที่ละ 2,000 ลิตร สิ้นเงินในการก่อสร้างไปทั้งสิ้น 10,500 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2526

ปี พ.. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 180,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2528

ปี พ.. 2531 โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 หลัง เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น 30,479 บาท

ปี พ.. 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 1,656,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105 / 2529 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง โดยเริ่มทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2534 และหมดสัญญา วันที่ 22 มิถุนายน 2534

ปี พ.. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 91,083 บาท และได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 3 ห้องเรียน คือ

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 45,000 บาท

2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวนเงิน 45,000 บาท

3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 40,000 บาท

ปี พ.. 2541 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งนำโดย คุณสมบูรณ์ กุยด้วง ประธานคณะกรรมการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 150 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมกับประตูทั้ง 2 ข้าง สิ้นเงินก่อสร้างไปทั้งสิ้น 202,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย

ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณ จำนวน 270,159 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคาร สปช.105 / 2529 จำนวน 3 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2542 โรงเรียนได้ประสบอุบัติภัยจากเหตุการณ์โรงงานลำไยระเบิด เนื่องจากสารโปแตสเซี่ยมคลอเรด ซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 500 เมตร ทำให้อาคารเรียน แบบ สปช 105 / 2529 อาคาร ป.1 . 2 ห้องเรียน อาคาร .1 . 4 ห้อง และอาคารอเนกประสงค์ ได้รับความเสียหาย และได้รับงบประมาณการซ่อมแซมจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 350,000 บาท มาทำการซ่อมแซม และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543

ปี พ.. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ที่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2543

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ..2544 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

นำโดย คุณสมบูรณ์ กุยด้วง ประธานคณะกรรมการ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 78,000 บาท ( เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งเงินจำนวนนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ได้ร่วมกับคณะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้ทำการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 มกราคม ..2543

ปีงบประมาณ 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการในการจัดสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง เงินงบประมาณ 60,000 บาท ได้รับงบประมาณจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ที่ งบประมาณ 100,000 บาท

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู และคณะผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินมาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน

ให้ดีขึ้น โดยได้เงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยโรงเรียนได้นำเงินต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นห้องพยาบาลและห้องสื่อการเรียนการสอน จัดปรับปรุงห้องพักครูให้เป็นห้องประชุมเล็ก ห้องศูนย์ข้อมูลของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2549 ได้รับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ จากคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ จำนวน 150,000 บาท และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 270,000 บาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ได้โอนสังกัดจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ไปสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวันที่ 16 เมษายน 2550 ได้โอนบุคลากรไปสังกัดเทศบาลตำบล จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนการกระจายอำนาจ ปี 2542 ที่ได้กำหนดไว้

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องสมุดและศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียน จาก คุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ จำนวน 100,000 บาท และ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100,000 บาท

ปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง งบประมาณ 667,000 บาท

2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง งบประมาณ 472,000 บาท

3. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 400,000 บาท

4. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 316,000 บาท

5. ส้วม แบบ สน.สท 10 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 313,000 บาท

6. อาคารเรียนอนุบาล แบบ สน.ศท.อนุบาล 8 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 5,266,800 บาท

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ทำการเปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นเป็นปีแรก โดยเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน

ปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรอาคารเรียนแบบ สน. ศท. 4/12 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 8,300,000 บาท

ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 รวมทั้งหมด ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 629 คน นักเรียนชาย 324 คน นักเรียนหญิง 305 คน ข้าราชการครู จำนวน  26 คน ชาย 5 คน หญิง 21 คน ครูอัตราจ้าง ชาย 3 คน หญิง 5 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล 9 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 3 คน นักการภารโรงเป็นชาย 3 คน โดยมี นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  และ นางสาวอินทร์ริตา  ยาวิชัย  เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา