ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ ป.5
คอมพิวเตอร์ ป.5 ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของ PowerPoint


ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบให้ถูก้อง