ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 59 ประชุมคณะครู
ห้องประชุมพลอยฉาย
30 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียน)
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
14 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ จ.ลำปาง